Search Result of "อายุ"

About 2125 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แกะรอย…เทคโนโลยียืดอายุขนม (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.SIRANG KLANKAMSORN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การยืดอายุลอดช่องไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:บริษัท ไทย วอล์คกี้ จำกัด

Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บน้ำจิ้มซีฟู้ด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายชาญเดช เดชอนันตชาติ)

Img

งานวิจัย

ศึกษาการยืดอายุขนมกรอบเค็ม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:บริษัท พัดม่าแอนด์โค จำกัด

Img

งานวิจัย

การยืดอายุปลาทะเลแดดเดียว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณธีรเศรษฐ์ ศรีประภัสสร)

Img

งานวิจัย

การยืดอายุผลิตภัณฑ์คั่วกลิ้งอบแห้ง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณขวัญณัฐชญา ภรณ์พัชรีรัตน์)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตต้นแบบและการประเมินอายุการเก็บเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

ผลการใช้ใบเตยหอมต่อการให้ผลผลิตไข่ระยะเริ่มไข่ถึงช่วงการให้ไข่สูงสุด อายุ 6 สัปดาห์ถึง 18 สัปดาห์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgนางภคอร อัครมธุรากุล, Imgเฉลียว ขุนพิทักษ์

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

Img
Img
Img

งานวิจัย

อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ มะพร้าวฟรีสดราย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตไตปลาแห้งเพื่อคงรสชาติและยืดอายุการเก็บรักษา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgภูวิษณุ์ โพธิสุข

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณอนุตาร์ นุ่มนวล บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250)

Img

งานวิจัย

การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, Imgดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, Imgนายนิรอมลี มะกาเจ, Imgนายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, Imgผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์, Imgผศ.เกษม สุริยกัณฑ์, Imgผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์, Imgอ.ชิตินทรีย์ บุญมา

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img

งานวิจัย

อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ซอสดังดัง (Dang Dang Sauce) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

แหล่งทุน:บริษัท เบลล่าเทคโนโลยี จำกัด

Img
12345678910...