การยืดอายุปลาทะเลแดดเดียว

  • ผู้ประกอบการ (คุณธีรเศรษฐ์ ศรีประภัสสร)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์


แสดงความคิดเห็น

(0)