ศึกษาการยืดอายุขนมกรอบเค็ม

  • บริษัท พัดม่าแอนด์โค จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี