พัฒนาผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

  • ผู้ประกอบการ (นายธนทัศน์ ไทยธนวัฒน์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2558)

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์