Search Result of "สัตว์น้ำ"

About 1787 results
Img
Img
Img

ที่มา:สัตว์น้ำ

หัวเรื่อง:เก็บมาฝาก จากอินโดฯ การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

Img

งานวิจัย

ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนชนิด AOZ ในสัตว์น้ำด้วยเทคนิคแอปตาเมอร์โดยใช้อนุภาคทอง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกำจัด รื่นเริงดี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน)

Img

งานวิจัย

การจัดการผลิตผลสัตว์น้ำและพืชน้ำ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

สารทดแทนน้ำมันปลาในอาหารสัตว์น้ำ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท Kermin Industrie (Asia) PTE LTD Singapore Ltd.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการผลิตอาหารสัตว์น้ำราคาถูกจากมันสำปะหลัง (2000)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...