การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง

Publish Year International Journal 2
2017 exHo Thi Truong Thy, exNguyen Nhu Tri, exOng Moc Quy, exRavi Fotedar, exKorntip Kannika, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Effects of the dietary supplementation of mixed probiotic spores of Bacillus amyloliquefaciens 54A, and Bacillus pumilus 47B on growth, innate immunity and stress responses of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 60, ฉบับที่ "-", มกราคม 2017, หน้า 391-399
2016 exสายใจ แก้วอ่อน, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Pediococcus pentosaceus PKWA-1 and Bacillus subtilis BA04 on growth performances, immune responses and disease resistance against Aeromonas hydrophila in nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2016, หน้า 997-1006
Publish Year International Conference 2
2016 exHo Thi Truong Thy, exNguyen Huu Thinh, exNguyen Nhu Tri, exOng Moc Quy, exKorntip Kannika, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "THE EFFECTS OF PROBIOTICS MIXTURE Bacillus amyloliquefaciens 54A AND B. pumilus47B ON THE GROWTH PERFORMANCES, INNATE IMMUNITY AND STRESS RESPONSEOF STRIPED CATFISH (Pangansianodon hypophthalmus) IN LABORATORY CONDITION", Asian-Pacific Aquaculture 2016, 26 - 29 เมษายน 2016, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 exNutnicha Sookchaiyaporn, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF PROBIOTICS ISOLATED FROM NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus Linn.)ON GROWTH, INNATE IMMUNITY AND INHIBITION OF PATHOGENIC BACTERIA", Asian-Pacific Aquaculture 2016, 26 - 29 เมษายน 2016, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย