Journal

สถานภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลน จังหวัดระนองภายหลังเกิดคลื่นสึนามิ
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022X)
2
4
98-106
กรกฎาคม - ธันวาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

โครงพัฒนานักวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียร์ก้า

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Basic of Remote Sensing 931 301,15 ต.ค. 2011 - 15 ก.พ. 2012