Conference

Article
การจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขององค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Conference
การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011)
Class
ชาติ
Date
12 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2012
Location
สัตหีบ ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-