การใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมและวัสดุพื้นบ้านเป็นอาหารสัตว์น้ำ

Publish Year International Journal 7
2012 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exดร.บัณฑิต ยวงสร้อย, "Stability of Carotenoid Diets During Feed Processing and Under Different Storage Conditions", Molecules , ปีที่ 17, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 5651-5660
2011 exYuangsoi, B., inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, "The pigmenting effect of different carotenoids on fancy carp (Cyprinus carpio)", Aquaculture Nutrition, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า e306-e316
2011 exBundit Yuangsoi, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Carotenoids Digestibility of Free Astaxanthin and Lutein by Fancy Carp (Cyprinus carprio)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1038-1046
2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "Substitution of Silkworm Pupae (Bombyx mori) for Fish Meal in Broodstock Diets for Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis)", Journal of Agricultural Science and Technology A , ปีที่ 1, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 1341-1344
2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, "Productive Performance of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Fed Diet Containing Silkworm Pupae (Bombyx mori) Replacing for Fish Meal", Journal of Agricultural Science and Technology A , ปีที่ 1, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 1345-1348
2010 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exดร.บัณฑิต ยวงสร้อย, "Utilization of Carotenoids in Fancy Carp (Cyprinus carpio): Astaxanthin, Lutein and ?-Carotene", World Applied Sciences Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 590-598
2010 exYuangsoi, B, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, exKamel, C, "Comparative Pharmacokinetics after Feeding Fancy Carp (Cyprinus carpio) with Diets Containing Carotenoids from Natural Sources [Tea (Camellia sinensis), Mulberry (Morus alba), and Cassava (Manihot esculenta) Leaf]", JPC-JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY-MODERN TLC, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2010, หน้า 219-224
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exC. Sena, inนางอรทัย จินตสถาพร, ex T. Ohshima, "Increasing omega-3 fatty acids in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) by supplemental mulberry silkworm (bombyx mori) pupae.", The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF), 21st – 25th April 2011 Shanghai Ocean University (SHOU) campus in Lingang, Shanghai., 21 - 25 เมษายน 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, "Productive performance of giant freshwater prawn ( Macrobrachium rosenbergii) fed diet containing silkworm pupae replacing for fish meal.", The Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2011), 26 - 29 July 2011 Nakhon Ratchasima, Thailand., 26 - 29 กรกฎาคม 2011, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2013 exพรทิศา ทองสนิทกาญจน์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากรังไหมอีรี่ในอาหารกุ้งขาวต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกัน", รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
2006 exบัณฑิต ยวงสร้อย, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงคาโรทีนอยด์ และสารพิษในวัตถุดิบพื้นบ้าน : ใบชา ใบหม่อน และ ใบมันสำปะหลัง", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006