Search Result of "สมุนไพร"

About 1382 results
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้าวเคลือบสมุนไพร (2003)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

น้ำสมุนไพรอัดลมแคลอรี่ต่ำ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายดำรง ประทีป ณ ถลาง

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ศักยภาพและทิศทางของสมุนไพรในปศุสัตว์ (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuanchon Paraksa, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดสมุนไพร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:บริษัท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแหนร่วมใจพัฒนา

Img

งานวิจัย

น้ำสมุนไพรบรรจุขวดพร้อมดื่ม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายณรงค์ วัฒน พัทรธนพงศ์)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท แฮปปี้บิส จำกัด

Img

การประชุมวิชาการ

การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Phungphai Phanawadee, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:อนุภาคนาโนและแคปซูลนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร และการใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการสกัดพืชสมุนไพรในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

Img

ที่มา:งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ของกากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพร สำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการพัฒนาสมุนไพรรักษาผิวหนัง

หัวเรื่อง:ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชต่อเชื้อยีสต์มาราสซีเซียในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติพืชสมุนไพรและพืชหอม

หัวเรื่อง:การสกัดและทดสอบเบื้องต้นของสารสำคัญจากต้นขันทองพยาบาท

Img

ที่มา:ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7. หน้า 290. สาขาสมุนไพรและการใช้ประโยชน์. ภาคบรรยาย. ระหว่างวันที่ 26 30 พฤษภาคม 2551. ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน. จังหวัดพิษณุโลก. 391 หน้า.

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด.

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาวิชาการ "โครงการพัฒนาสมุนไพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย มก."

หัวเรื่อง:ผลของน้ำมันระเหยจากพืชต่อเชื้อมาราสซีเซียพาชิเดอมาไตรตีสในสุนัข

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, Imgนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, Imgนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
12345678910...