นวัตกรรมการผลิตสมุนไพรและปัจจัยความต้องการของพืชเพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร