Search Result of "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ"

About 105 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูกและสร้างคำแนะนำการใส่ปุ๋ยสำหรับถั่วเขียวผิวมัน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, Imgนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววัลยา แซ่เตียว, Imgดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, อาจารย์, Imgกฤดิโสภณ ดวงกมล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับทำนายความต้องการของนักท่องเที่ยวขาเข้าของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนความต้องการวัสดุ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456