Search Result of "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ"

About 101 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนความต้องการวัสดุ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับทำนายความต้องการของนักท่องเที่ยวขาเข้าของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้าด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
123456