ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิตข้าวโพด ในพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร