การใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงภูมิสังคมในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตอ้อย