ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับทำนายความต้องการของนักท่องเที่ยวขาเข้าของประเทศไทย

Publish Year International Journal 4
2015 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exรศ. ดร. อรุณี อินทรไพโรจน์, "Enhanced Classification Performances of Travel and Tourism Competitiveness model with Feature Selection", Advanced Science Letters, ปีที่ 21, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2015, หน้า 3170-3174
2014 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exดร. อรุณี อินทรไพโรจน์, "Model of Inbound Asean Economics Community Tourists in Thailand by Using Twining of Feature Selection and Classification Algorithms", Advanced Science Letters, ปีที่ 20, ฉบับที่ 10-12, ตุลาคม 2014, หน้า 2202-2205
2014 exนาย วิโรจน์ ยอกสวัสดิ์, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Rules Mining Based on Clustering of Inbound Tourists in Thailand", ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 1197-1204
2013 exนาย วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Data Mining of International Tourists in Thailand by Two Step Clustering and Classification", Advanced Science Letters, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 245-249
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exดร. อรุณี อินทรไพโรจน์, "To be or not be competitive country: Analysis of travel and tourism competitiveness index by multiple data mining techniques", 2016 6th International Workshop on Computer Science and Engineering, WCSE 2016 , 17 - 19 มิถุนายน 2017, ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2013 exนายวิโรจน์ ยศสวัสดิ์, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Inbound tourists segmentation with combined algorithms using K-Means and Decision Tree", 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2013, 29 - 31 พฤษภาคม 2013, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย