โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 3 2 0 0
2015 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 การถอดรหัสพันธุกรรมของช้างเอเซียในไทย สำหรับจัดทำฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 40 34 0 0
2020 นิเวศวิทยาของสัตว์ป่าสำคัญ (key stone and umbrella species) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อการอนุรักษ์ นันทนาการ และความเป็นเลิศทางวิชาการ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 6 4 0 0
2020 ความหลากชนิด ความมากมาย และการใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อ ด้วยกล้องดักถ่ายภาพในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 1 1 0 0
2020 นิเวศวิทยาและการเคลื่อนที่ของช้างป่าด้วยวิทยุติดตามตัวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2019 การศึกษาคุณภาพถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่งในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3 0 0 0
2017 สัตว์ที่อาศัยในวังสระปทุม หัวหน้าโครงการ ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตรง 0 0 0 0
2017 ความหลากชนิด และความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อที่แปลงศึกษาวิจัยนิเวศระยะยาว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการชั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 4 0 0
2017 ความหลากชนิด ความมากมาย และการใช้ถิ่นที่อาศัย ของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2016 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 8 0 0
2015 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2015 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 5 0 0
2013 การศึกษาพฤติกรรมของนกกระเรียนในสภาพกรงเลี้ยง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การติดตามศึกษาชนิดและประชากรสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2011 โครงการติดตามศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในสวนจิตรลดา และวังสระปทุม หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0
2011 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2010 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร การแพร่กระจายและสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาช้างในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 4 0 0
2007 การศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในวังสระปทุม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 33 Project 36 32 0 0
2019 การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณแปลงปลูกป่าFPT 49 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 0 0 0 0
2019 การติดตามการใช้พื้นที่ของสัตว์ป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า ทางหลวง 304 หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวง 0 6 0 0
2019 นิเวศวิทยาของหมาจิ้งจอก (Canis aureus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ Earthwatch Organization USA (อุปกรณ์สัญญาณดาวเทียม) 1 3 0 0
2019 ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวง 0 0 0 0
2019 โครงการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์บริเวณเขตกันชนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
2019 Study on Habitat Management of Large Herbivores in the Hual Kha Khang Bufffer Zone,Uthai Thani Province ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 2 1 0 0
2019 Wildlife-based Ecotourism Development in the Huai Kha Khang Buffer Zone, Uthai Thani Province ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
2018 นิเวศวิทยาของหมาในในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ Earth watch Program 4 4 0 0
2017 การติดตามเสือดาวอินโดจีน ในพื้นที่ป่าภาคตะวันตกและพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทย ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ Panthera 1 1 0 0
2017 นิเวศวิทยาของหมาในในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ องค์การ Earth watch และศูนย์วิทยาการขั้นสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 5 0 0
2017 ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน ทางหลวงสาย 304 หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวง 1 1 0 0
2017 การสำรวจผลผลิตและความหลากหลายเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการหมู่ไม้ในพื้นที่โครงการป่าในกรุง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่า ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0 0 0 0
2017 ผลกระทบของสัตว์ป่าต่อการเพิ่มพูนของต้นไม้ ผู้ร่วมวิจัย Nanyang Technological University, Singapore 0 0 0 0
2016 ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
2016 โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 2 (พ.ศ.2558) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2016 การใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวครบวงจรบริเวณพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
2015 ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณเหมืองหินปูน จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน 1 0 0 0
2015 การท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2015 การสำรวจทางนิเวศวิทยา การเคลื่อนที่และการทำลายผลผลิตทางการเกษตรของช้างเอเชีย ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและอุทยานแห่งชาติโดยรอบ ผู้ร่วมวิจัย Zoological Society of London สาขาประเทศไทย 0 0 0 0
2014 ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณสวนป่านิเวศระยองวนารมย์ จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2014 การอนุรักษ์ช้างในระบบนิเวศน์ ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 1 0 0
2014 การสำรวจการฟื้นฟูของประชากรเสือโค่งและเหยื่อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และอุทยานแห่งชาติโดยรอบ ผู้ร่วมวิจัย Panthera 0 1 0 0
2013 ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณสวนป่าระยอง นิเวศวนารมย์ จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2013 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
2012 การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ป่าบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
2011 ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 7 1 0 0
2011 การฟื้นฟูประชากรละมั่ง และเนื้อทราย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 12 4 0 0
2010 ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชนภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1 0 0
2010 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 0 1 0 0
2009 ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ภูเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ กลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2009 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่ 4 อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากชนิดสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน (โครงการหลัก: ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน) หัวหน้าโครงการ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
2008 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่ 4 อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากชนิดสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ (กปร) 0 0 0 0