ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่แนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน ทางหลวงสาย 304