การจัดการถิ่นอาศัยที่เหมาะสมต่อช้างป่าเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบริเวณกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ และกลุ่มป่าตะวันออก

Publish Year National Journal 1
2023 exกษิดิศ จั่นประดับ, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ถิ่นอาศัยของจระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) ในแม่น้ำเพชรบุรี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ภาคตะวันตกของประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 77-89
Publish Year National Conference 1
2024 exปัณภา โคลงพิมาย, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inนายฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ, อาจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์, อาจารย์, "ปริมาณพืชอาหารของกระทิง บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 13 , 25 - 27 มกราคม 2024, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย