การติดตามเสือดาวอินโดจีน ในพื้นที่ป่าภาคตะวันตกและพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทย ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Publish Year International Journal 1
2022 exSasi Suksavate, exYutthapong Dumsrisuk, exPaitoon Indarabut, exAlexander Godfrey, exSutasinee Saosoong, exAbishek Harihar, exImran Samad, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Spatial and Temporal Habitat Use by the Main Prey Species of Tigers in Two Protected Areas of Thailand’s Southern Western Forest Complex", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2022, หน้า 563-574
Publish Year National Journal 1
2017 exเอกฤทธิ์ ดวงมาลา, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของสัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 11, ฉบับที่ 22, ธันวาคม 2017
Publish Year National Conference 1
2018 exวรุณศิริ อุตรมาตย์ , inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสถานภาพประชากรและความชุกชุมของลิ่นในประเทศไทย โดยกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 39, 13 - 14 ธันวาคม 2018, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย