การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year National Journal 1
2014 exสุรมงคล ศิริพล, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 138-149
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพของช้างป่าในประเทศไทย", ประชุมทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2558, 11 มีนาคม 2015, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย