นิเวศวิทยาของสัตว์ป่าสำคัญ (key stone and umbrella species) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อการอนุรักษ์ นันทนาการ และความเป็นเลิศทางวิชาการ

Sub Project

Publish Year International Journal 4
2021 exNaparat Suttidate, exRobert Steinmetz, exAntony J. Lynam, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exD. Ngoprasert, exW. Chutipong, exB.L. Bateman, exK.E. Jenks, exM. Baker-Whatton, exS. Kitamura, exE. Ziolkowska, exVolker C. Radeloff , "Habitat connectivity for endangered Indochinese tigersin Thailand", Global Ecology and Conservation, ปีที่ 29, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า e01718-1-17
2021 exMANANYA PLA-ARD, exWIPAVEE HOONHEANG,, exBUNYATHIPORN KAEWDEE, exTARAPON PANGANTA, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exNORASET KHOIESRI, exPAANWARIS PAANSRI, exPEMIKA KANKA, exYUWARAK CHANACHAI, exJIDAPHA THONGBANTHUM, exPHANITSUPHA BANGTHONG, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Abundance, diversity and daily activity of terrestrial mammal and bird species in disturbed and undisturbed limestone habitats using camera trapping, Central Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 22, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 3596-3607
2020 exThananh  Khotpathoom, ex Thinh Tien Vu, exนริศ ภูมิภาคพันธ์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exสาระ บำรุงศรี, "Using radiotelemetry to identify the home range and daily movement of a “living fossil”: the Laotian rock rat (Laonastes aenigmamus)", Mammalian Biology , ปีที่ 100, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 1-8
2020 exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนรเศรษฐ เขียวศรี, exมนันยา พลาอาด, exยุวลักษณ์ ชนะชัย, "Prey species and prey selection of dholes at three different sites in Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 5248-5262
Publish Year National Conference 2
2021 exวิภาวี หุ้นเหี้ยง, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิด ความมากมาย รูปแบบกิจกรรม และการซ้อนทับเชิงเวลาของสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยเขาหินปูน โดยใช้กล้องดักถ่ายภาพ", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exพนิตสุภา บั้งทอง, exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exมนันยา พลาอาด, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบกิจกรรมและการซ้อนทับในเชิงเวลาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย