นิเวศวิทยาของสัตว์ป่าสำคัญ (key stone and umbrella species) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อการอนุรักษ์ นันทนาการ และความเป็นเลิศทางวิชาการ

Sub Project

Publish Year International Journal 11
2023 exPEMIKA KANKA, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exKittiwara Siripattaranukul, "Abundance and physical factors affecting the appearance of selected terrestrial birds in Khao Yai National Park using camera trapping", Biodiversitas, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 222-232
2022 exมนันยา พลาอาด, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Some population characteristics and viability of captive Asian elephant (Elephas maximus) in Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 1072-1081
2022 inนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exMANANYA PLA-ARD, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, ex PAANWARIS PAANSRI, exYUWALUK CHANACHAI, exBUNYATIPORN KAEWDEE, exPHANITSUPHA PHENGTHONG, "Spatio-temporal analysis of dholes (Cuon alpinus) in Khao Yai National Park, Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 23, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 2668-2678
2022 exNATTAPHAT RATTANAWANAWONG, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Wildlife-vehicle collisions in Khao Yai National Park, Thailand: Impact on native species for some conservation management", BIODIVERSITAS, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 3050-3061
2022 exMANANYA PLA-ARD, inนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exBENCHARONG SUNGKALAK, exAnuttara Nathalang, exWARISARA THOMAS, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPaanwaris Paansri, exYUWALAK CHANACHAI, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Population characteristics and habitat suitability of Khao Yai National Park, Thailand for Asian elephant and five ungulate species", BIODIVERSITAS, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 231-243
2022 exYUWALUK CHANACHAI, exAnuttara Nathalang, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Species diversity, abundance, and movement of small mammals in thedry evergreen forest at Khao Yai National Park, Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 23, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 5892-5901
2021 exNaparat Suttidate, exRobert STEINMETZ, exAntony J. LYNAM, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exD. Ngoprasert, exW. Chutipong, exB.L. Bateman, exK.E. Jenks, exM. Baker-Whatton, exS. Kitamura, exE. Ziolkowska, exVolker C. Radeloff , "Habitat connectivity for endangered Indochinese tigersin Thailand", Global Ecology and Conservation, ปีที่ 29, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า e01718-1-17
2021 exMANANYA PLA-ARD, exWIPAVEE HOONHEANG,, exBUNYATHIPORN KAEWDEE, exTARAPON PANGANTA, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exNORASET KHOIESRI, exPaanwaris Paansri, exPEMIKA KANKA, exYUWARAK CHANACHAI, exJIDAPHA THONGBANTHUM, exPHANITSUPHA BANGTHONG, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Abundance, diversity and daily activity of terrestrial mammal and bird species in disturbed and undisturbed limestone habitats using camera trapping, Central Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 22, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 3596-3607
2021 exMANANYA PLA-ARD, exNoraset KHIOESREE, exBUNYATIPORN KEAWDEE, exWIPAVEE HUNGHENG, exPATTANAPHON CHATTRAKULDEE, exPHANITSUPHA PENGTHONG, exJIDAPA THONGBANTHUM, exPaanwaris Paansri, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exTANAPONE PANGANTA, exYUWARAK CHANACHAI, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Monitoring the diversity, abundance, activity period and habitat use of wildlife species around the wildlife corridor that connects the natural world heritage site in Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 22, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 4983-4996
2020 exThananh  Khotpathoom, ex Thinh Tien Vu, exนริศ ภูมิภาคพันธ์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exสาระ บำรุงศรี, "Using radiotelemetry to identify the home range and daily movement of a “living fossil”: the Laotian rock rat (Laonastes aenigmamus)", Mammalian Biology , ปีที่ 100, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 1-8
2020 exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนรเศรษฐ เขียวศรี, exมนันยา พลาอาด, exยุวลักษณ์ ชนะชัย, "Prey species and prey selection of dholes at three different sites in Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 5248-5262
Publish Year International Conference 3
2022 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exSupakit Vinitpornsawan, exWayuphong Jitvijak, exRattanawat Chaiyarat, exChomcheun Siripunkaw, exBhichet Noonto, exChution Savini, exThongbai Charoendong, exAlexander Godfrey, exSaravanee Namsupak, exTim Redford, exWilaiwan Kalyakool, "UPDATING WILD ELEPHANT STATUS FROM THAILAND", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF ELEPHANT AND WILDLIFE HEALTH MANAGEMENT IN ASIA (ICEW 2022), 15 - 16 มิถุนายน 2022, นครปฐม ประเทศไทย
2021 exPEMIKA KANKA, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิด ความมากมาย และช่วงเวลาปรากฏของนกในบริเวณพื้นที่เขาหินปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี", The 2nd International Symposium on Natural Science: Biodiversity and the Current State of the Changing World, 3 ธันวาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exพนิตสุภา บั้งทอง, exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exมนันยา พลาอาด, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิด ความมากมาย รูปแบบกิจกรรมและการซ้อนทับในเชิงเวลาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อ ในอุทยานแห่่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา", The 2nd International Symposium on Natural Science: Biodiversity and the Current State of the Changing World, 3 ธันวาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 21
2024 exฉัตรกานต์ งามฉลวย, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประชากรและปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานอิกัวน่าเขียว (Iguana iguana) ในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนเขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คร้ั้งที่ 13 , 25 - 27 มกราคม 2024, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exยามีรา นันลา, exจิรนันท์ มะณีเติม, exวีรพล สืบจากศรี, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของช้างป่า ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 (The 15th Zoo Animal Conference), 27 - 29 สิงหาคม 2023, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exบุญญาธิพร แก้วดี, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิด รูปแบบเวลาทํากิจกรรม และการซ้อนทับเชิงเวลาของสัตว์เลียงลูกด้วยนมบนพื้นดินในพื้นที่ป่าฟื้นฟูและพื้นที่อนุรักษ์เทือกเขาหินปูน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยใช้กล้องดักถ่ายภาพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exManeepailin Wettasin, exRattanawat Chaiyarat, exNamphung Youngpoy, exNawee Jieychien, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยแวดล้อมที่ชักนำช้างป่า (Elephas maximus) มาทำลายพืชผลการเกษตรบริเวณผืนป่าตะวันออกของประเทศไทย", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exKASIDIS CHANPRADUB, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ความชุกชุมและถิ่นอาศัยของจระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) ในแม่น้ำเพชรบุรี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exNatchanon Polcharoen, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลื้อยคลานโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพ", การประชุมวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวริศรา คงชนะ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพืชอาหารของกระทิงในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exกชพรรณ ผ่านภูเขียว, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความมากมายและการกระจายของสัตว์กีบคู่บางชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exเกษฎาภรณ์ อุ่นใจ, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการบุกรุกของช้างป่าในพื้นที่บริเวณรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exปกรณ์ คำสุดแสง, exวรงค์ สุขเสตร, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลการจัดการพื้นที่ทุ่งหญ้าต่อความหลากชนิดของนกในอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exพัณณิตา หนีภัย, exวรงค์ สุขเสตร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของเสือโคร่ง (Panthera tigris) โดยใช้ข้อมูลการลาดตระเวน อุทยานแห่งชาติทับลาน ประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exสุนันทา พรมศร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "การทับซ้อนเชิงพื้นที่และเวลาของสมเสร็จ (Tapirus indicus) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exเอกปวี เณรแย้ม, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ชนิดเหยื่อของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exสิริลักษณ์ ลำเนาบุญเขต , inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของนกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exสมฤดี ส่องแสงจันทร์, exศุภลักษณ์ ศิริ, exอภิษฎา เรืองเกตุ, exสุธิดา มณีอเนกคุณ, exดุสิต เวชกิจ, exชาตรี มากนวล, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exปานวริศร์ ปานศรี, exอิงอร ไชยเยศ, "ความชุกชุมและสัณฐานวิทยาของงูปากกว้างน้ำเค็ม (Cerberus schneiderii) บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร. 9 จังหวัดจันทบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exสายฝน วงศ์แก้ว, exศุภลักษณ์ ศิริ, exอิงอร ไชยเยศ, exอภิษฎา เรืองเกตุ, exสุธิดา มณีอเนกคุณ, exดุสิต เวชกิจ, exชาตรี มากนวล, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปานวริศร์ ปานศรี, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร. 9 จังหวัดจันทบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exพนิตสุภา บั้งทอง, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exมนันยา พลาอาด, "ความหลากชนิด ความมากมาย รูปแบบกิจกรรมและการซ้อนทับในเชิงเวลาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4, 27 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exNatthaphat Rattanawanawong, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Wildlife-vehicle collisions in Khao Yai National Park, Thailand: Impact on native species for some conservation management", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exPannin Putpong, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exวิภาวี หุ้นเหี้ยง, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิด ความมากมาย รูปแบบกิจกรรม และการซ้อนทับเชิงเวลาของสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยเขาหินปูน โดยใช้กล้องดักถ่ายภาพ", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exพนิตสุภา บั้งทอง, exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exมนันยา พลาอาด, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบกิจกรรมและการซ้อนทับในเชิงเวลาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย