การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร การแพร่กระจายและสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาช้างในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, exManakorn Sukmak, exSirinart Chaichanathong, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การผ่าตัดแก้ไขภาวะนิ่วในทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะของช้างเอเชีย (Elephas maximus) เพศเมียด้วยวิธี episiotomy และ urethrotomy", Thai Journal Veterinary Medicine, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 375-382
Publish Year National Journal 4
2014 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างประชากรและสุขภาพช้างเลี้ยงในประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 16-24
2011 exSunantha Thongchai, exSuthathip Dejchaisri, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exNongnid Kaolim, "GENETIC DIVERSITY OF WILD ELEPHANT (Elephas maximus Linnaeus, 1758)IN THE NORTHEASTERN PART OF THAILAND", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 16-32
2011 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบพันธุกรรมสายแม่กลุ่มใหม่ที่พบจากการศึกษาบนไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอของหมาใน (Cuon alpinus) ในกรงเลี้ยง", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 1-9
2003 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "นิเวศวิทยาและประชากรของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2003, หน้า 13-36
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSittidet Mahasawangkul, exChatchote Thitaram, exTaweepoke Angkawanish, exPatara Chueplaivech, exWeerasak Pintavong, exPornchai Sunyathitseree, exRonnachit Rungsri, exPornsawan Pongsopavijitr, exWaroot Wongkalasinh, exSupaphen Sripiboon, exBenchapol Lorsunyaluck, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Capacity building for Asian elephant conservation in Thailand and range countries", 6th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation in Singapore in 2013, 26 - 29 ตุลาคม 2013, Choa Chu Kang Grove สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exภัทร์ เชื้อพลายเวช, exกฤษดา ลังกา, "Herpesvirus infection in Thailand", International conference on elephant and wildlife health management in asia, 5 - 9 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2013 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แผนการอนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาช้างในประเทศไทย", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 34, 19 - 20 ธันวาคม 2013
2011 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exมาโนชย์ ยินดี, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exบริพัตร ศิริอรุณรัตน์, exกฤดภาส ขันทะธงสกุลดี, exวราฤทธิ์ ไชยสาร, "การติดตามประชากรละมั่งและเนื้อทรายภายหลังการปล่อยสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและห้วยขาแข้ง", สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32, 15 - 16 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย