การติดตามการใช้พื้นที่ของสัตว์ป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า ทางหลวง 304

Publish Year International Conference 2
2019 exนายธนาวิญช์ ประสพสุข, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exนางสาวธราภรณ์ พันกันทะ, exนางสาวมนันยา พลาอาด, exนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, "Time Activity Comparison of Some Wild Mammal Species Around Constructing Wildlife Corridor Area on Highway Road No. 304 Between Khao Yai and Tap Lan National Parks", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exนางสาวมนันยา พลาอาด, exนางสาวธราภรณ์ พันกันทะ, exนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exนายภูมิพัทธ์ จันทร์เพียร, "Diversity, abundance and Distribution of Wildlife Around Constructing Corridor Between Tap Lan and Khao Yai National Parks", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2019 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "เราจะจัดการสัตว์ป่า และพรรณพืชในพื้นที่มรดกโลกให้ยั่งยืนได้อย่างไร", การจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ เชิงบูรณษการ, 15 มีนาคม 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายสมเกียรติ กล้าแข็ง, exเกรียงศักดิ์ เหมะฤทธิ์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความหนาแน่น และโครงสร้างประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอันดับสัตว์ฟันแทะ บริเวณพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exจิดาภา ทองบ้านทุ่ม, exมนันยา พลาอาด, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exธราภรณ์ พันกันทะ, exนรเศรษฐ เขียวศรร, "การติดตามสัตว์ป่าที่เข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณทางเชื่อมนิเวศสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย และตลอดแนวทางหลวง 304 ที่ผ่านผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 40, 12 - 13 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exรศ. ดร. ประทีป ด้วงแค, exรศ. ดร. อุทิศ กุฏอินทร์, exดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, exรศ. ดร. ดอกรัก มารอด, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exดร. ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ, exรศ. ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, exดร. ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์, exผศ. ดร. อิงอร ไชยเยศ, exดร. วรงค์ สุขเสวต, "การศึกษาคุณภาพถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่ง ในผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่", การประชุมวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 39, 14 ธันวาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย