การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

Publish Year International Journal 2
2019 exกุสุมา เม่นขำ, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exมนันยา พลาอาด, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exธาราภรณ์ พันกันทะ, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Population and habitat use of Asian elephants (Elephas maximus) and five ungulate species in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, Chachoengsao Province, Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 20, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019, หน้า 2213-2221
2019 exมนันยา พลาอาด, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exครรชิต ศรีนพวรรณ, "Population characteristics and habitat suitability of Asian elephants (Elephas maximus Linnaeus, 1758) in theKhao Yai National Park, Thailand, https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/eje/5/2/article-p62.xm", EUROPEAN JOURNAL OF ECOLOGY, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 62-71
Publish Year National Journal 3
2020 exวิภาวี วรรณสถิต, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุร", วารสารวิจัยรำไพพรรณี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 160-169
2017 exพชร ลายจันทึก, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของกระทิงบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2017, หน้า 83-96
2017 exนภาวดี สงค์มณี, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสริมพันธ์ สาริมาน, "ความคิดเห็นของราษฎรต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งคนกับช้างป่าโดยการขุดคู บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 107-118
Publish Year International Conference 2
2019 exนางสาวมนันยา พลาอาด, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Population and habitat use of wild elephant in Khao Yai National Park, Thailand", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Conservation of elephants in Thailand", IUCN SSC PUBLIC SYMPOSIUM A Global Perspective on Conservation , 18 ตุลาคม 2018, กรุงเทพฯ
Publish Year National Conference 6
2018 exมนันยา พลาอาด, exศรัญญา ดำรงโภคภัณฑ์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "การปรากฏและพฤติกรรมบางประการของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมการป่าไม้ พ.ศ. 2561 การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ, 23 สิงหาคม 2018, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exจุฑามาส ไม้สุข, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมวิชาการป่าไม้ 2560, 6 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exมนันยา พลาอาด, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมวิชาการป่าไม้, 6 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exบุญชู อยู่ภู่, exเดชา นิลวิเชียร, exบุญชู ธงนำชัยมา, exโดม จันทรสุวรรณ, exนภวดี สงค์มณี, exมนันยา พลาอาด, exกุสุมา แม่นขำ, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, "การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อลดความขัดแย้งคนกับช้างป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน", สัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 38, 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวกุสุมา เม่นขำ, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความมากมายและการกระจายของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่บริเวณคูกันช้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการป่าไม้ 2559, 2 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "สถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในประเทศไทย", สัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 10 “อนาคตสัตว์ป่าในมือเรา: The Future of Wildlife is in Our Hands” , 15 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย