การสำรวจผลผลิตและความหลากหลายเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการหมู่ไม้ในพื้นที่โครงการป่าในกรุง