การใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวครบวงจรบริเวณพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Publish Year International Journal 1
2020 inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors determining peat thickness in secondary forest of Kuan Kreng peat forest, Southern Thailand", Agricultural and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 333-338
Publish Year National Conference 1
2017 exขวัญพิชชา บัวเนียม, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของระดับนํ้าต่อการเจริญเติบโตของไม้รุ่นและกล้าไม้เสม็ดขาว", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "Research 4.0 Innovation and Development SSRU's 80th Annversary", 16 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย