การใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวครบวงจรบริเวณพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Publish Year National Conference 1
2017 exขวัญพิชชา บัวเนียม, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของระดับนํ้าต่อการเจริญเติบโตของไม้รุ่นและกล้าไม้เสม็ดขาว", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "Research 4.0 Innovation and Development SSRU's 80th Annversary", 16 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย