การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ป่าบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้