การฟื้นฟูประชากรละมั่ง และเนื้อทราย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Sub Project

Publish Year International Journal 8
2022 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนริศ ภูมิภาคพันธ์, exWILLIAM J MCSHEA, exWorawidh Wajjwalku, exBoripat Siriaroonrat, exSUMATE KAMOLNORANART, exMarnoch Yindee, exTARASAK NIPANAN, exBANPOT MALEEHUAN, exKRITTAPHAS KHANTHATHONGSAKULDEE, exฉัตรพัทธ พงศ์เจริญ, exนันทิดา สุธรรมวงศ์, exWarisara Thomas, "Review: The status of the endangered Eld’s deer (Rucervus eldii) and conservation actions in Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 23, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022, หน้า 5020-5034
2021 exSirinart Chaichanathong, exWorata Klinsawat, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exApichaya Sakulthai, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNongnid Kaolim, exSeree Nakbhun, exBurachat Tunpradit, exTarasak Nipanunt, exWanlaya Tipkantha, exMarnoch Yindee, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Genetic characterization of banteng (Bos javanicus) populations in Thailand for conservation", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 647-654
2015 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้วัคซีนคุมกาเนิดต่อต้านฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลิสซิ่ง ฮอร์โมนต่อประสิทธภิาพทางการสืบพันธุ์ของกวางรูซ่าเพศผู้ (Rusa timorensis)", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 1-10
2014 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exNaruemoNTaNTIPISaNuH, exWaNloPCHuTIPoNG, exduSITNGoPraSerT, exaNToNy J. lyNam, exRobert STEINMETZ, exKate E. Jenks, exLon L. Grassman, exPassanan Cutter, exShumpei Kitamura, exMegan C. BAKER, exWIllIam McShea, exGeorge A. Gale, exDavid H. Reed, "Recent distribution records,threats and conservation prio-rities of small cats in Thailand", CAT news Special Issue 8, ปีที่ 8, ฉบับที่ special, สิงหาคม 2014, หน้า 36-44
2014 exSirinart Chaichanathong, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exChayanid Prasanwong, exMelanee Suksamranthaweerat, exPiyawan Rasitanon, exAunchisa Phojun, exAntja Watanangura, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาระดับแอนติบอดีต่อแอนติเจน MPB83 ในกวางรูซ่า (Rusa timorensis)ที่ได้รับวัคซีนบีซีจี", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 407-413
2012 exPrasanai, K., inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exNittaya, K., "Population characteristics and viability of the introduced hog deer (axis porcinus zimmermann, 1780) in Phu Khieo wildlife sanctuary, Thailand", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 263-271
2012 exRittem S., exThongthainun, D., exTipkantha, W., exSiriaroonrat, B., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารละลายน้ำเชื้อต่อการเคลื่อนที่และรูปแบบการเคลื่อนที่ของน้ำเชื้อละมั่ง(Cervus eldii) แช่แข็งหลังการอุ่นละลาย", Thai J Vet Med, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 42, พฤศจิกายน 2012, หน้า 527-532
2012 exAntony J. LYNAM, exNaruemon TANTIPISANUH, exWanlop CHUTIPONG, exDusit NGOPRASERT, exMegan C. BAKER, exPassanan CUTTER, exGeorge GALE, exShumpei KITAMURA, exRobert STEINMETZ, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exSomying THUNHIKORN, "Comparative sensitivity to environmental variation and human disturbance of Asian tapirs (Tapirus indicus) and other wild ungulates in Thailand", Intregative Zoology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012 - ธันวาคม 2013, หน้า 389-399
Publish Year National Journal 5
2014 exKanita Ouithavon, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJessada Denduangboripant, exBoripat Siriaroonrat, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus eldi) และเนื้อทราย (Axis porcinus) ที่ปล่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 137, ธันวาคม 2014, หน้า 123
2013 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี, exน.สพ. ดร. มาโนชญ์ ยินดี, exวราฤทธิ์ ไชยสาร, exนายวินิจ ภู่เนาวรัตน์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนายพเยาว์ สายดี, "การติดตามละมั่ง และเนื้อทรายที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 1, ฉบับที่ 32, พฤษภาคม 2013, หน้า 1-10
2010 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "แนวโน้มประชากรสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิดโดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 26-34
2009 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exรณรัตน์ ศิริมากร, "ผลของไฟจากการเผาตามกำหนดต่อการใช้ถิ่นที่อาศัยของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2009
2008 exนิธิดล บูรณพิมพ์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความสามารถในการดำรงอยู่ของประชากรละมั่งพันธุ์พม่า(Cervus eldi thamin) ที่ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2008, หน้า 99
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Eld's deer conservation and reintroduction in Thailand", The International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable Development Goals: Policy and Practisce, 27 กันยายน 2016, เพชรบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exApichaya Sudsukh, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, exTheerawat Tharasanit, exAmpika THONGPHAKDEE, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of capacitation media on post-thaw rusa deer (Rusa timorensis) spermatozoa", 8 th Asian Society of Conservation Medicine Meeting, Myanmar 2015, 15 - 19 ตุลาคม 2015, Yangon สหภาพพม่า
Publish Year National Conference 3
2022 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMcShea, W.J, exWajjwalku, W, exBoripat Siriaroonrat, exSUMATE KAMOLNORANART, exMarnoch Yindee, exTARASAK NIPANAN, exBANPOT MALEEHUAN, exKRITTAPHAS KHANTHATHONGSAKULDEE, exChattraphas Pongcharoen, exNANTIDA SUTUMMAWONG, exWarisara Thomas, "The status of the endangered Eld’s deer (Rucervus eldii) and conservation actions in Thailand", การสัมมนาทางวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exมาโนชญ์ ยินดี , exกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี, exวินิจ ภู่เนาวรัตน์ , exวราฤทธิ์ ไชยสาร, exพเยาว์ สายดี , inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exประวุธ เปรมปรีดิ์, exก้องแสง ภูวินศักดิ์สกุล, "การติดตามละมั่ง และเนื้อทรายที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ “การป่าไม้เพื่อสังคม (Forestry for Society)” , 6 - 7 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exมาโนชย์ ยินดี, exกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี, exวินิจ ภู่นวรัตน์, exวราฤทธิ์ ไชยสาร, exพเยาว์ สายดี , exนริศ ภูมิภาคพันธ์, "การติดตามละมั่งและเนื้อทราย ที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, 15 - 16 ธันวาคม 2011, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย