ความหลากชนิด ความมากมาย และการใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อ ด้วยกล้องดักถ่ายภาพในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exธราภรณ์ พันกันทะ, exมนันยา พลาอาด, exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exจิดาภา ทองบ้านทุ่ม, "Diversity, abundance, activity period, and factors affecting the appearance of wildlife around the corridors between Khao Yaithap Lan National Parks, Thailand by camera trapping", ฺBiodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 2310-2321
Publish Year International Conference 1
2021 exPEMIKA KANKA, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Abundance, Diversity and Daily Activity of Terrestrial Bird Species in a Limestone Habitat using Camera Trapping in Thailand", The 1st Asian Ornithological Conference, 11 พฤศจิกายน 2021, Beijing/Shanghai/Guangdong สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 4
2023 exจิราภา นาสูงเนิน, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิด ความมากมาย รูปแบบกิจกรรมของสัตวเลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแหงชาติออบขาน โดยใช้กล้องดักถ่ายภาพ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12, 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2023, Bangkok เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 exPolakrit Srisen, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้eตกทอทิพย์และเส้นทาง กม.18 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยกล้องดักถ่ายภาพ", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exChitta Rachanakul, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exSomporn Phakpian, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความชุกชุมและรูปแบบกิจกรรมของแมวดาวในผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exJiraphorn Chalomprakhon, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การซ้อนทับเชิงพื้นที่ และเวลาระหว่างสมเสร็จ (Tapirus indicus) และช้างป่า (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย