Person Image

Administration

Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2531
  • M.Eng. (Environmental Eng.), Asian Institute of Technology , ไทย, 2533
  • D.Eng. (Environmental Eng.), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2536

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 11 1 0
2020 การประเมินการปนเปื้อนและการควบคุมสารมลพิษอุบัตรใหม่จากแหล่งมลพิษต่อแหล่งน้ำในเขตเมือง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2019 การนำกลับแอมโมเนียจากของเสียฟาร์มสุกรเพื่อใช้ในการเกษตรและปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอมีเทนบริสุทธิ์ที่ได้ปุ๋ยพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 1 0
2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 4 0 0 0
2016 การวิจัยการจัดการของเสียและการดำเนินงานระบบฝังกลบมูลฝอยที่เหมาะสมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ National Institute for Environmental Studies, Japan 4 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 29 8 0 0
2017 การประเมินการลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยโดยชั้นกรองชีวภาพในระดับภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยชุมชนโดยถังปฏิกรณ์เยื่อกรองเมมเบรนแบบสองขั้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การศึกษากลไกการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นพิษในน้ำชะมูลฝอยชุมชนโดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนสองขั้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2013 การศึกษากลไกและลักษณะการอุดตันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเยื่อกรองเมมเบรนในระบบการบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนร่วมกับเยื่อกรองออสโมซิสแบบผันกลับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2012 การประเมินศักยภาพการใช้ขยะมูลฝอยเก่าเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่กำจัดมูลฝอย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 2 0 0
2010 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดมูลฝอยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2009 การศึกษาอัตราการแพร่ระบายและการลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ถังปฏิกิริยาเลี้ยงแบคทีเรียสังเคราะห์แสงและเยื่อกรองไมโครฟิลเตรชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2007 การศึกษากลไกและดัชนีบ่งชี้การอุดตันของเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับในการเพิ่มเพิ่มศักยภาพของการนำน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
1996 การศึกษาประสิทธิภาพของการกำจัดไนโตรเจนโดยระบบไบโอดรีม หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 35 Project 104 76 0 0
2018 การประเมินการใช้ระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์แบบมีตัวกลางทำปฏิกิริยาเพื่อควบคุมการแพร่ระบายสารมลพิษจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยในภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 5 1 0 0
2018 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 8 3 0 0
2018 ระบาดวิทยาของการปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย และศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ (WHO Collaborating Centre for AMR Prevention & Containment) 1 0 0 0
2017 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยอัตราบำบัดสูงที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำโดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนแบบสองขั้นที่เติมเชื้อ Alcaligenes faecalis No.4 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 1 0 0 0
2017 การใช้น้ำอย่างยั่งยืนในการพัฒนาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณืศึกษาในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ Kurita Water and Environment Foundation 4 3 0 0
2016 โครงการศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดสารผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากน้ำเสียโรงพยาบาลและการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
2015 การพัฒนาเทคโนโลยีถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองสำหรับบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ AUN/SEED-Net Collaborative Research with Industry (CRI) 6 3 0 0
2015 โครงการสำรวจศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบางกรวย หัวหน้าโครงการ เทศบาลเมืองบางกรวย 0 0 0 0
2015 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 3 0 0
2013 การวิจัยประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนในการบำบัดน้ำเสียชุมชนความเข้มข้นต่ำในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ AUN/SEED-Net Collaborative Research Program with Industry 2013 1 5 0 0
2013 การวิจัยการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ National Institute for Environmental Studies, Japan 6 2 0 0
2013 การบำบัดและการป้องกันการแพร่กระจายสารมลพิษจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2013 การจัดทำแนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0
2013 โครงการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2013 การก่อตั้งสถาบันหลักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมน้ำในเมืองของภูมิภาคเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 7 0 0
2012 โครงการศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในลุ่มน้ำคลองพานทอง หัวหน้าโครงการ สำนักานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
2012 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
2012 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
2011 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 15 0 0
2011 การศึกษาความเหมาะสมของการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
2011 การสาธิตเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ถังปฏิกรณ์เยื่อกรองและระบบเอเอสร่วมกับการกรองด้วยเยื่อกรอง หัวหน้าโครงการ Mitsubishi Rayon Co.Ltd. 0 0 0 0
2011 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานด้านเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 0 0 0 0
2009 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ Japan International Cooperation Agency (JICA) 30 14 0 0
2006 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเชีย หัวหน้าโครงการ Swedish International Development Cooperation Agency 18 11 0 0
2006 การฟื้นฟูพื้นที่กำจัดมูลฝอยไทรน้อยและประเมินศักยภาพในการนำมูลฝอยกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ Canadian International Development Agency 0 1 0 0
2005 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเซีย หัวหน้าโครงการ Swedish INternational Development Cooperation Agency (SIDA) 5 0 0 0
2004 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย หัวหน้าโครงการ Sweedish International Development Coorperation Agency (SIDA) 1 5 0 0
2004 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเชีย หัวหน้าโครงการ Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) 1 0 0 0
2004 การวิจัยและพัฒนาการทำปุ๋ยจากขยะชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมมลพิษ 1 0 0 0
2003 Sustainable Solid Waste Landfill Management in Asia. หัวหน้าโครงการ SIDA (ประเทศสวีเดน) 1 1 0 0
2001 Sustainable Solid Waste Landfill Management in Asia. หัวหน้าโครงการ Swedish International Development Cooperation Agency 2 0 0 0
1999 การเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายมูลฝอยในสภาวะไร้อากาศ หัวหน้าโครงการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
1999 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากมูลฝอยแบบประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่าย ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
1997 โครงการศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของถังหมักไร้อากาศในการบำบัดตะกอน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชินโสภณพานิช 0 0 0 0
1997 โครงการศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดตะกอนโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชินโสภณพานิช 2 1 0 0