การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Mitigation of Methane Emission from Solid Waste Disposal Site in the Tropics by Vegetated Cover Soil", Asian Journal of Water Environment and Pollution, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กันยายน 2006, หน้า 29-33
Publish Year International Conference 3
2009 exวีรพงค์ รุกขพันธ์, exภัทรมาศ เทียมเงิน, exดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Performance of full-scale physico-chemical ptr-treatment and reverse osmosis membrane system for stabilized leachate treatment", The 7th International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 28 - 30 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Multilayer Rock-Soil System for Treatment and Reclamation of Solid Waste Landfill Leachate", The 7th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater System, 7 - 10 มีนาคม 2006, สหรัฐเม็กซิโก
2006 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Municipal Solid Waste Leachate Treatment and Retention by Cover Soil with Salt-Tolerant Grass", International conference on decentralised water and wastewater systems, 10 - 11 กรกฎาคม 2006, Frementle เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 2
2006 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การใช้ตะกอนจากระบบบำบัดนำเสียชุมชนในการผลิตแท่งเพาะชำ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 8 - 10 มีนาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลการแปรผันการเติมอากาศที่ผิวหน้าดินต่ออัตราการเกิดมีเทนออกซิเดชั่นในหน้าดินกลบหลุมฝังกลบมูลฝอย", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 8 - 10 มีนาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย