ระบาดวิทยาของการปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2019 exศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, exSurapee Tiengrim, ex Narisara Thamthaweechok, exPreeyanuch Buranapakdee , inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Contamination by Antibiotic-Resistant Bacteria in Selected Environments in Thailand", International Journal of Environmental Research and Public Health, ปีที่ 16, ฉบับที่ 19, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 2-11