การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอมีเทนบริสุทธิ์ที่ได้ปุ๋ยพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2021 exSamunya Sanguanpak, exAnucha Wannagon, exน.ส.ชิดสุภางค์ แสงเอม, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Porous metakaolin-based geopolymer granules for removal of ammonium in aqueous solution and anaerobically pretreated piggerywastewater", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 297, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 126643-1-126643-12