การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยชุมชนโดยถังปฏิกรณ์เยื่อกรองเมมเบรนแบบสองขั้น