Journal

Article
Effect of hydraulic retention time and sludge recirculation on greenhouse gas emission and related microbial communities in two-stage membrane bioreactor treating solid waste leachate
Journal
Bioresource Technology (ISSN: 09608524)
Volume
210
Issue
1
Year
มิถุนายน 2016
Page
35-42
Class
นานาชาติ
DOI
10.1016/j.biortech.2016.01.109
Related Link
-

Author

Output From Project

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยชุมชนโดยถังปฏิกรณ์เยื่อกรองเมมเบรนแบบสองขั้น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยอัตราสูงที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำโดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017