การศึกษากลไกและลักษณะการอุดตันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเยื่อกรองเมมเบรนในระบบการบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนร่วมกับเยื่อกรองออสโมซิสแบบผันกลับ

Publish Year International Journal 4
2018 exดร.สมัญญา สงวนพรรค, exดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Fouling of reverse osmosis membrane applied to membrane bioreactor effluent treating landfill leachate treatment under various pH conditions", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 130, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2018, หน้า 17-27
2015 exน.ส. สมัญญา สงวนพรรค, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Influence of operating pH on biodegradation performance and fouling propensity in membrane bioreactors for landfill leachate treatment", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 102, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2015, หน้า 64-72
2015 exนายวีระพงค์ รุกขพันธ์, exน.ส.เบญญาภา ขนันไทย, exดร. เทอดพงศ์ ศรีสุขภัณฑ์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Comparison of reverse osmosis membrane fouling characteristics in full-scale leachate treatment systemswith chemical coagulation and microfiltration pre-treatments", Water Science and Technology, ปีที่ 71, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 580-587
2012 exน.ส. สมัญญา สงวนพรรค, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Characterization of Dissolved Organic Matter in Landfill Leachate during Two-Stage Membrane Bioreactor Treatment", Journal of Applied Membrane Science & Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ June 2012, มิถุนายน 2012, หน้า 7-13
Publish Year International Conference 1
2013 exน.ส. กุลชยา ทะนงค์, exProf. Chia Yuan Chang, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Membrane Fouling in Anoxic-Oxic Membrane Bioreactor Applied to Municipal Solid Waste Leachate Treatment", 2nd International Conference on Environmental Science & Engineering and Management , 27 - 29 มีนาคม 2013, เชียงราย ประเทศไทย