การศึกษากลไกการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นพิษในน้ำชะมูลฝอยชุมชนโดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนสองขั้น

Publish Year International Journal 4
2017 exดร.วรินธร บุญยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Enhanced biodegradation of phenolic compounds in landfill leachateby enriched nitrifying membrane bioreactor sludge", Journal of Hazardous Materials, ปีที่ 323, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 311-318
2016 exJarungwit Boonnorat, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Kinetics of phenolic and phthalic acid esters biodegradation in membrane bioreactor (MBR) treating municipal landfill leachate", Chemosphere, ปีที่ 150, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2016, หน้า 639-649
2015 exน.ส. สมัญญา สงวนพรรค, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Effects of mixed liquor pH on membrane fouling and micro-pollutant removals in membrane bioreactors formunicipal landfill leachate treatment", Water Science and Technology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2015, หน้า 770-778
2015 exน.ส. สมัญญา สงวนพรรค, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Effect of organic fouling on micro-pollutant rejection in membrane bioreactor treating municipal solid wastelandfill leachate", Water Science and Technology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2015, หน้า 561-571