การสาธิตเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ถังปฏิกรณ์เยื่อกรองและระบบเอเอสร่วมกับการกรองด้วยเยื่อกรอง