การพัฒนาเทคโนโลยีถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองสำหรับบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลในประเทศไทย

Publish Year International Journal 7
2022 exSang, D., inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Purification of polluted surface water by sponge moving bed membrane bioreactor with short hydraulic retention time operation", Water and Environment Journal, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022
2019 exสิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Removals of pharmaceutical compounds at different sludge particle size fractions in membrane bioreactors operated under different solid retention times", Journal of Hazardous Materials, ปีที่ 368, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 124-132
2018 exสิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Pharmaceutical compound removal during mixed liquor filtration in membrane bioreactor operated under long sludge age", Jurnal Teknologi, ปีที่ 80, ฉบับที่ 3-2, มิถุนายน 2018, หน้า 45-50
2017 exณัฐฐา แสงนรินทร์ เหมจินดา, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Upgrading two-stage membrane bioreactor by bioaugmentation of Pseudomonas putida entrapment in PVA/SA gel beads in treatment of ciprofloxacin", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 119, ฉบับที่ 1, เมษายน 2017, หน้า 595-604
2017 exLi Shu, exChen-Di Dong, exHo Kyong Shon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exJega Jegatheesan, "Challenges in Environmental Science and Engineering, CESE-2016: 6–10 Nov. 2016, Kaohsiung, Taiwan", Bioresource Technology, ปีที่ 240, ฉบับที่ 1, กันยายน 2017, หน้า 1-2
2016 exSirilak Prasertkulsak, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exDr. Takanori Itonaga, exProf. Kazuo Yamamoto, "Removals of pharmaceutical compounds from hospital wastewater in membrane bioreactor operated under short hydraulic retention time", Chemosphere, ปีที่ 150, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2016, หน้า 624-631
2015 exChalanda Semsayun, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exNopparat Patchanee, "Reduction of waterborne microorganisms in treated domesticwastewater for reuse in agriculture: Comparison betweenfloating media filter and sand filter", Environmental Engineering Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 403-409
Publish Year International Conference 3
2017 exChisanupong Jeensalute, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Treatment of Cafeteria Wastewater by Membrane Bioreactor at Short HRT", 6th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 17 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Pharmaceutical Compound Removals during Membrane Filtration of Mixed Liquor in MBR Operated under Long Sludge Age", 13th International Conference on Membrane Science and Technology, 16 พฤศจิกายน 2017, Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2015 exSujipat Dachsrijan, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Fate of Antibiotics Resistant E.coli in Membrane Bioreactor (MBR)Treating Hospital Wastewater", 4th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, Chiang Mai, Thailand อื่นๆ ประเทศไทย