การศึกษากลไกและดัชนีบ่งชี้การอุดตันของเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับในการเพิ่มเพิ่มศักยภาพของการนำน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

Publish Year International Journal 4
2016 exเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fouling and cleaning of reverse osmosis membrane applied to membrane bioreactor effluent treating textile wastewater", Environmental Engineering Research, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 45-51
2010 exเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exTaro Urase, exKazuo Yamamoto, "Foulant interaction and RO productivity in textile wastewater reclamation plant", Desalination, ปีที่ 250, มกราคม 2010, หน้า 845-849
2009 exนายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Kazuo Yamamoto, "Modeling of RO flux decline in textile wastewater reclamation plants using variable fouling index", Separation Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2009, หน้า 1704-1721
2009 exเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exTaro Urase, exKazuo Yamamoto, "Experimentation and modeling of foulant interaction and reverse osmosis membrane fouling during textile wastewater reclamation", Separation and Purification Technology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2009, หน้า 37-49