การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเชีย

Publish Year International Journal 14
2012 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSunil Kumar, exPraneeth Nishadi Wicramarachchi, "Reduction of methane emission from landfill through microbial activities in cover soil: A brief review", Critical Reviews in Environmental Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, มกราคม 2012, หน้า 412-434
2011 exSunil Kumar, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exAckmez Mudhoo, "Bioreactor landfill technology in municipal solid waste treatment: An overview", Critical Reviews in Biotechnology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า 77-97
2010 exRuwini Weerasekara, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Influence of Solid Waste Disposal Conditions on Organic Pollutants Discharged from Tropical Landfill", Asian Journal of Water, Environment and Pollution, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 107-112
2010 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exนายกิตติพล จิตตานุกูล, exน.ส.วิวัฒฑนา สุนทรเลิศวนิช, exน.ส.เนทิยา ตัณฑชุณห์, "Effect of leachate irrigation on methane oxidation in tropical landfill cover soil", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2010, หน้า 161-168
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exสาลินี สิทธิโชคธรรม, exทวีศักดิ์ ตันติฉันทการุณ, "Application of partially submerged bioreactor landfill for leachate management in the tropics", Int. J. Environment and Waste Management, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1/2, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 78-90
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exจารุวรรณ จันโสด, exสิมนัส ตรีเดช, exP.N. Wicranarachchi, "Leachate treatment and greenhouse gas emission in subsurface horizontal flow constructed wetland", Bioresource Technology, ปีที่ 100, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2009, หน้า 3808-3814
2008 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exChettiyappan Visvanathan, "Greenhouse Gas Emission Potential of the Municipal Solid Waste Disposal Sites in Thailand", Journal of the Air & Waste Management Association, ปีที่ 58, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2008, หน้า 629-635
2008 exBanjarata Jolanun, exSirintornthep Towprayoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Aeration Improvement in Fed Batch Composting of Vegetable and Fruit Wastes", Environmental Progress, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2008, หน้า 250-256
2008 exเนทิยา ตัณฑชุณห์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Nitrogen Supplement on Methanotrophic Activities in Sandy Loam and Organic Compost-bsed Landfill Cover Soil", Asian Journal of Water, Environment and Pollution, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 9-14
2007 exเนทิยา ตัณฑชุณห์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Utilisation of Municipal Solid Waste Compost as Landfill Cover Soil for Reducing Greenhouse Gas Emission", Int. J. Environmental Technology and Management, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3/4, กรกฎาคม 2007, หน้า 286-297
2007 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exJ.P.Juanga, exC. Visvanathan, "Municipal Solid Waste Management in Thailand and Disposal Emission Inventory", Environmental Monitoring and Asessment, ปีที่ 135, พฤษภาคม 2007, หน้า 13-20
2007 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSunil Kumar, exJ.P.A. Hettiaratchi, "Solid waste characteristics and their relationship to gas production in tropical landfill", Environmental Monitoring and Assessment, ปีที่ 135, เมษายน 2007, หน้า 41-48
2007 exKomsilp Wang-Yao, exSirinthornthep Towprayoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exShabbir H. Gheewala, exAnnop Nopharatana, "Methane Collection Efficiency of Horizontal Landfill Gas Collectors", International Journal of Applied Environmental Sciences, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2007
2006 exR. Nagendran, exA. Selvam, exK. Joseph, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Phytoremediation and rehabilitation of municipal solid waste landfills and dumpsites: A brief review", Waste Management, ปีที่ 26, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2006, หน้า 1357-1369
Publish Year National Journal 4
2008 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exมงคล แคนดา, exสุทธิมล เกษสมบูรณ์, "อิทธิพลของตะกอนที่ผ่านการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์และการชะละลายโลหะหนักจากหลุมฝังกลบขยะชุมชน", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 167-176
2008 exพิชญา ส้มเกลี้ยง, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อเมทาโนโทรฟโดยเทคนิคฟิชและวัดอัตราการเกิดมีเทนออกซิเดชันในดินกลบทับชั้นสุดท้ายของพื้นที่ฝังกลบมูลฝอย", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย , ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, เมษายน - กรกฎาคม 2008, หน้า 75-87
2008 exศิริลักษณ์ ตั้งขบวนบุตร, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "อัตรามีเทนออกซิเดชันและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบดินในชั้นหน้าดินกลบทับที่มีไนโตรเจนสูงของหลุมฝังกลบมูลฝอย", วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 121-131
2008 exPreneeth Nishadi Wicramarachchi, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยแบบบึงประดิษฐ์", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 27-36