การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย

Publish Year National Journal 3
2012 exศิริพร พลทำ, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Treatment of Paracetamol in Bangkok's Sewage by Activated Sludge Process and Its Attenuation in Receiving Canal", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ special, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 187-191
2012 exน.ส. วรินธร บุญยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Treatment of Municipal Landfill Leachate by Cover Soil with Vegetation on Tropical Landfill", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ Special, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 175-179
2012 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "บทความทางวิชาการเรื่องการจัดการน้ำเสียแบบกระจายศูนย์กลางหรือแบบกระจายแบบกลุ่ม", Thai Environmental Engineering Magazine, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 14-17
Publish Year International Conference 13
2013 exนางสาวศิวพร อัจฉริยา, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Treatment of Fire Extinguisher Wastewater (FEW) by Ozonation", the 2nd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 มีนาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exHtut Khaung Win, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Significant Environmental Aspect from Concret Batching Plants in Yangon City, Myanmar", 2nd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 มีนาคม 2013, Khon Kaen อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exจรัญยา แดงทองดี, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Health Risk Assessment of Volatile Organic Compounds in Painting Process in the Automotive Industry", International Conference Environmental and Hazardous Substance Management towards a Green Economy, 21 - 23 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exTiwa Phonsin, exWatanabe T, exHonda R, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Change in antibiotics resistance of Escherichia coli during domestic wastewater treatment: comparison between sequencing batch reactor (SBR) and sequencing batch membrane reactor (SB-MBR)", The international conference on the preservation an rehabilitation of urban water environment for Asian core Program of NRCT JSPS and ERDT, 23 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exC Witthayaphirom, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exJ Takemura, "Remediation of leachate from closed landfill by using permeable reactive barrier with vegetation", The international conference on the preservation and rehabilitation of urban water environment for Asian core program of NRCT JSPS and ERDT, 23 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส.วรินธร บุญยโรจน์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Treatment of municipal landfill leachate by cover soil with vegetation on tropical landfill", The 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Global Environment and Seminar of NRCT- JSPS Asian Core Program, 18 - 19 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายชยวิทย์ สุวรรณภักดี, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Utilization of Reverse Osmosis (RO) Concentrate for Irrigation on Plants in Tropical Landfill", The 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Global Environment and Seminar of NRCT- JSPS Asian Core Program, 18 - 19 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exSiriporn Poltam, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Treatment of paracetamol in Bangkok's sewage by activated sludge process and its attenuation in receiving canal", The 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Global Environment and Seminar of NRCT- JSPS Asian Core Program, 18 - 19 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, expattarakorn chaiyasin, "ozonation of pulp bleaching wastewater", 11th National Conference and 1st International Conferrence on Environmental Science, Engineering and Management, 21 - 23 มีนาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2012 exอัจฉรา คำทราย, inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS FOR FLOOD ROUTINGIN THE UPPER PING RIVER BASIN, NORTHERN THAILAND", 8th International Symposium on Lowland Technology, 11 - 13 กันยายน 2012, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 exนายชยวิทย์ สุวรรณภักดี, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Utilization of Concentrated Leachate for Plant Cultivation on Municipal Solid Waste Landfill", The Tenth International Symposium on Southeast Asian Water Environment , 8 - 10 พฤศจิกายน 2012, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2012 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exนส.บุสราภรณ์ แจ่มเพชร, "Treatment of methyldiethanolamine (MDEA) using ozonation", The 5th ASEAN Civil Engineering Conference (ACEC) & the 5th ASEAN Environmental Engineering Conference (AEEC) and the 3rd Seminar on Asian Water Environment “Civil and Environmental Engineering for Sustainable Development” , 25 - 26 ตุลาคม 2012, HoChiMinh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2011 exJampetch Butsaraporn, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Treatment of methyldiethanolamine (MDEA) from gas seperation plant using ozonation", 2011 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation. , 20 - 21 พฤษภาคม 2011, Kaohsiung ไต้หวัน
Publish Year National Conference 2
2013 exทิวา ผลสิน, exชลันดา เสมสายันห์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของการดื้อยาปฏิชีวนะและการก่อโรคอุจจาระร่วงของอีโคไลที่คัดแยกจากน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน", การประชุมวิชาสิ่งแวดล้อมแห้งชาติครั้งที่ 12, 27 มีนาคม 2013, อำภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exสิริมา จิ๋วสม, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exพรศรี สุทธนารักษ์ , "การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของกรมควบคุมมลพิษ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2554, 27 - 29 มีนาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย