การพัฒนาระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยอัตราบำบัดสูงที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำโดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนแบบสองขั้นที่เติมเชื้อ Alcaligenes faecalis No.4