แนวโน้มผลงานของดวงฤดี

Journal

บทความของดวงฤดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

Publish Year International Journal 33
2020 exPiyanut Muangthong, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exNarong Chanlek, exRussel Goodal, "The corrosion behaviour of CoCrFeNi-x (x = Cu, Al, Sn) high entropy alloy T systems in chloride solution", Corrosion Science, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 108740-1-11
2020 exดร.ฐาปนี ศรีชุมพวง, exนางสาวสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, exนางสาวสหัสยา ประเสริฐวงศ์, exNoparat Thongpun, exChayada Teanchai, exPaolo Veronesi, exรศ.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล, exProf. Cristina Leonelli, exDr.Greg Heness, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of the crystallisation time and metal oxide pigmnets on translucency and the mechanical and physical properties of mica glass-ceramics", Journal of Non-Crystalline Solids, ปีที่ 528, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 119730-119741
2020 exนายธรรมรส ปั้นทองสุข, exผศ.ดร.ชญานี ทิพยเสม, exนางสาวภคมณ กิตติสยาม, exผศ.ดร.สิริพรรณ นิลไพรัช, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Geopolymer Synthesis Using Metakaolin and High Calcium Fly Ash as Binary System Geopolymer", Materials Science Forum, ปีที่ 1007, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 65-70
2019 exฐาปนี ศรีชุมพวง, exรศ.ดร.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล , exนพรัตน์ ทองพันธ์, exทพญ. พิมพ์นิดา โภคินชัชนันท์, exสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, exสหัทยา ประเสริฐวงศ์, exGiovanni Bolelli, exPaolo Veronesi, exCristina Leonell, exGreg HENESS, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Comparison of shear bond strengths between a mica-based glass-ceramic and human dentin using three different resin cements", Journal of the Australian Ceramic Society, ปีที่ 2, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2019, หน้า 47-54
2019 exดร.ชญานี ทิพยเสม, exสโรชาพัชร์ สุทธิกุลสมบัติ, exE. Kamseu, exR. Rosa, exดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, exC. Leonelli, exG. Heness, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "In vitro surface reaction in SBF of a non-crystalline aluminosilicate (geopolymer) material", Journal of the Australian Ceramic Society, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 11-17
2019 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ทพ.ญ.กัลยา ศุพุทธมงคล, "Fracture toughness of experimental mica-based glass-Ceramics and four commercial glass-ceramics restorative dental materials", Dental Materials Journal, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 378-387
2019 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Zeolite on Early Strength of Portland Cement Mortars", Key Engineering Materials, ปีที่ 798, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, หน้า 358-363
2019 exนางสาวสหัสยา ประเสริฐวงศ์, exนางสาวสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, exดร.ฐาปนี ศรีชุมพวง, exรศ.ดร.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล , exดร.ชัญชณา ธนชยานนท์, exRamona SOLA, exGreg HENESS, exCristina Leonelli, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Tribology, mechanical properties and coloration of a mica glass-ceramic", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019 - พฤษภาคม 2020, หน้า 83-90
2019 exSongphop Plaichum, exAttaphon Kaewvilai, exนายธรรมรส ปั้นทองสุข, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชญานี ทิพยเสม, "A Novel Ceramic Backing Strip from Metakaolin-Based Geopolymer with Gas Flow Holes for Welding Application", Key Engineering Materials, ปีที่ 856, ฉบับที่ -, กันยายน 2019 - สิงหาคม 2020, หน้า 309-316
2018 exKamseu, E, exMohamed, H, exSofack, JC, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exTchakoute, HK, exDjobo, JNY, exRossignol, S, exLeonelli, C, "Moisture Control Capacity of Geopolymer Composites: Correlation of the Bulk Composition-Pore Network with the Absorption-Desorption Behavior", TRANSPORT IN POROUS MEDIA, ปีที่ 122, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 77-95
2018 exKamseu, E., exMohamed, H., exSofack, J.C., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exTchakoute, H.K., exDjobo, J.N.Y., exRossignol, S., exLeonelli, C., "Moisture Control Capacity of Geopolymer Composites: Correlation of the Bulk Compositionโ€“Pore Network with the Absorptionโ€“Desorption Behavior", Transport in Porous Media, ปีที่ 122, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 77-95
2018 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of Thai Lignite Fly Ash and Metakaolin for Pervious Geopolymer Concrete", Key Engineering Materials , ปีที่ 766, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, หน้า 294-299
2018 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of Geopolymer Mortar from Metakaolin Blended with Agricultural and Industrial Wastes", Key Engineering Materials, ปีที่ 766, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, หน้า 305-310
2017 exประภัสสร แก้ววิจิตร, exจรูญ จันทร์สมบูรณ์, exปริญญา ฉกาจนโรดม , exชาญานี ทิพยเสม, exฐาปนี ศรีชุมพวง, exดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ, exCristina Leonelli, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of microwave-assisted sintering of Portland cement raw meal", Journal of Cleaner Production 142, 3, 1252-1258. , ปีที่ 142, ฉบับที่ 3, มกราคม 2017, หน้า 1252-1258
2017 exE. Kamseu, ex L.M. Beleuk ? Moungam, exM. Cannio, exNdigui Billong, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exU. Chinje Melo, exC. Leonelli, "Substitution of sodium silicate with rice husk ash-NaOH solution in metakaolin based geopolymer cement concerning reduction in global warming", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ 3, มกราคม 2017, หน้า 3050-3062
2017 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exHeness, G., "Synergistic effect of metakaolin and fly ash on properties of concrete", Construction and Building Materials, ปีที่ 155, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 830-837
2017 exTippayasam, C., exSuttikulsombat, S., exParamee, J., exLeonelli, C., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of geopolymer mortar from metakaolin blended with agricultural and industrial wastes", 3rd International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017, ปีที่ 766 KEM, สิงหาคม 2017, หน้า 305-310
2017 exSutikulsombat, S., exSrichumpong, T., exBoonanunwong, P., exTippayasam, C., exLeonelli, C., exChindaprasirt, P., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of Thai lignite fly ash and metakaolin for pervious geopolymer concrete", 3rd International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017, ปีที่ 766 KEM, สิงหาคม 2017, หน้า 294-299
2016 exKamseu, E., exPonzoni, C., exTippayasam, C., exTaurino, R., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSglavo, V.M., exThavorniti, P., exLeonelli, C., "Self-compacting geopolymer concretes: Effects of addition of aluminosilicate-rich fines", Journal of Building Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, มีนาคม 2016, หน้า 211-221
2016 exTippayasam, Chayanee, exBalyore, Pongpob, exThavorniti, Parjaree, exKamseu, Elie, exLeonelli, Cristina, exChindaprasirt, Prinya, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Potassium alkali concentration and heat treatment affected metakaolin-based geopolymer", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 104, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 293-297
2016 exSrichumpong, T., exSuputtamongkol, K., exChinpanuwat, W., exNampachoke, P., exBai, J., exAngkulpipat, S., inพอ.สิริชัย ประเสริฐวงษ์, อาจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of heat treatment time on properties of mica-based glass-ceramics for restorative dental materials", Key Engineering Materials , ปีที่ 702, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 23-27
2016 exBoonanunwong, P., exKeawpapasson, P., exTippayasam, C., exThavorniti, P., exChindaprasirt, P., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Properties of geopolymer paste from fly ash blended with metakaolin as pervious concrete", Key Engineering Materials , ปีที่ 690, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 179-186
2016 exTippayasam, C., exBoonanunwong, P., exCalvez, J., exThavorniti, P., exChindaprasirt, P., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of porosity and pore size on microstructures and mechanical properties of metakaolin blended with Ca(OH)2 and PLA as porous geopolymers", Key Engineering Materials , ปีที่ 690, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 276-281
2015 exKamseu, Elie, exPonzoni, Chiara, exTippayasam, Chayanee, exTaurino, Rosa, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exBignozzi, Maria Chiara, exBarbieri, Luisa, exLeonelli, Cristina, "Influence of fine aggregates on the microstructure, porosity and chemico-mechanical stability of inorganic polymer concretes", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ปีที่ 96, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2015, หน้า 473-483
2015 exBai Jai, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of Mica-Based Glass-Ceramic with 4 Mol% of Fluorapatite", Advanced Materials Research , ปีที่ 1077, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 8-13
2014 exTippayasam, C., exKeawpapasson, P., exThavorniti, P., exPanyathanmaporn, T., exLeonelli, C., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Thai Kaolin on properties of agricultural ash blended geopolymers", Construction and Building Materials, ปีที่ 53, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 455-459
2014 exพิมปวีณ์ เขียวประภัสสร, exชญานี ทิพยเสม, exศิลาวัฒน์ เรืองจันทร์, exดร. ปาจรีย์ ถาวรนิติ, exดร. ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์, exAlexandre Fontaine, exCristina Leonelli, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Metakaolin-based porous geopolymer with aluminium powder", Key Engineering Materials, ปีที่ 608, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 132-138
2014 exBai, J., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Nucleation, crystallization and characterization of mica-based glass-ceramics with fluorapatite", Advanced Materials Research, ปีที่ 936, ฉบับที่ 2014, มิถุนายน 2014, หน้า 164-169
2014 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exChayanee Tippayasam, exPimpawee Keawpapasson, exPajaree Thavorniti, exThammarat Panyathanmaporn, exSirithan Jiemsirilers, exCristina Leonelli, "Development of Thai fly ash blended with rice husk ash geopolymers", Ceramic Transactions, ปีที่ 244, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 145-153
2014 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exMr.Thanawat Meesak, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Clay Brick Powder on ASR Expansion Control of RhyoliteMortar Bar", Advanced Materials Research Vols. (2014) pp 441-445, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 931-932 , พฤษภาคม 2014, หน้า 441-445
2013 exMuangtong, P, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exBoonsalee, S, exPoomiapiradee, S, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Fine Bagasse Ash on the Workability and Compressive Strength of Mortars", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 126-134
2011 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, exรศ.ดร.ทพญ.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์, exDr. Greg Heness, exProfessor Kimihiro Yamashita, "Machinable glass-ceramics forming as a restorative dental materials", Dental Materials Journal, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2011, หน้า 358-367
2011 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exณพล อยู่บรรพต, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Influence of Fineness of Cement Produced from Industrial Wastes on Strength of Mortar", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 762-772
Publish Year National Journal 3
2015 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exThapanee Srichumpong, "กลาสเซรามิกชนิดไมกาสำหรับวัสดุบูรณะทางทันตกรรม", เซรามิกส์ (CERAMICS JOURNAL), ปีที่ 19, ฉบับที่ 44, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 63-71
2013 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exชญานี ทิพยเสม, exCristina Leonelli, "Effect of agricultural wastes with fly ash on strength of geopolymers", Suranaree J.Sci. Technol., ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, เมษายน 2013, หน้า 1-7
2007 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exMelanie Morin, exAlexis Walas, "Development of microstructures of Ba-mica glass ceramics", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 77-81

Conference

การนำเสนอบทความของดวงฤดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

Publish Year International Conference 24
2017 exKhachapob Mongkhonnithe, exPakorn Opaprakasit, exAtitsa Petchsuk, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of poly(lactic acid - glycidyl methacrylate - glycidyltrimethyl ammonium chloride) terpolymer for biomedical applications", PACCON2017: Green Convergence on Chemical Frontiers, 2 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exTippayasam, C., exSuttikulsombat, S., exParamee, J., exLeonelli, C., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of geopolymer mortar from metakaolin blended with agricultural and industrial wastes", 3rd International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017, 31 สิงหาคม 2017
2017 exSutikulsombat, S., exSrichumpong, T., exBoonanunwong, P., exTippayasam, C., exLeonelli, C., exChindaprasirt, P., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of Thai lignite fly ash and metakaolin for pervious geopolymer concrete", 3rd International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017, 31 สิงหาคม 2017
2016 inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกัมปนาท อึ้งถาวรดี, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The Determination of the Optimal Material Proportion in Natural Fiber-Cement Composites Using Design of Mixture Experiments", International Seminar on Materials Science and Application (SMSA 2016), 26 มิถุนายน 2016, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2015 exThapanee Srichumpong, exK. Suputtamongkol, exW. Chinpanuwat, exP. Nampachoke, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Mica-based dental glass-ceramics with veneering porcelain for improving its appearance", AUN/SEED-NET Regional Conference 2015 on Materials Engineering (RCME2015), 29 - 30 ตุลาคม 2015, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exThapanee Srichumpong, exKallaya Suputtamongkol, exWarat Chinpanuwat, exPronbadin Nampachoke, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Heat Treatment Time on Properties of Mica-Based Glass -Ceramics for Restorative Dental Materials", ICG Annual Meeting Bangkok 2015, 20 - 23 กันยายน 2015, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exThapanee Srichumpong, exK. Suputtamongkol, "Development of mica-based glass-ceramics for dental applications", GLASS & OPTICAL MATERIALS DIVISION and DEUTSCHE GLASTECHNISCHE GESELLSCHAFT, 17 - 21 พฤษภาคม 2015, Florida อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2015 exBoonanunwong, P., exKeawpapasson, P., exTippayasam, C., exThavorniti, P., exChindaprasirt, P., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Properties of geopolymer paste from fly ash blended with metakaolin as pervious concrete", International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2015, 9 กันยายน 2015
2015 exTippayasam, C., exBoonanunwong, P., exCalvez, J., exThavorniti, P., exChindaprasirt, P., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of porosity and pore size on microstructures and mechanical properties of metakaolin blended with Ca(OH)2 and PLA as porous geopolymers", International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2015, 9 กันยายน 2015
2014 exBai, J., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Nucleation, crystallization and characterization of mica-based glass-ceramics with fluorapatite", 2014 International Conference on Materials Science and Engineering Technology, MSET 2014, 28 มิถุนายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exMr.Thanawat Meesak, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Clay Brick Powder on ASR Expansion Control of Rhyolite Mortar Bar", the 5th KKU Engineering Conference (KKU-IENC 2014) Khon Kaen, Thailand , 27 - 29 มีนาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exThapanee Srichumpong, exKallaya Suputtamongkol, "MICA-BASED GLASS-CERAMIC AS A RESTORATIVE DENTAL MATERIAL", AUN/SEED-Net Regional Conference on Materials Engineering 2014, 11 - 12 พฤศจิกายน 2014, Kuala Lumpur,Malaysia มาเลเซีย
2013 exKeawpapasson, P., exTippayasam, C., exRuangjan, S., exThavorniti, P., exPanyathanmaporn, T., exFontaine, A., exLeonelli, C., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Metakaolin-based porous geopolymer with aluminium powder", , 11 กันยายน 2013
2013 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exTippayasam, C., exKeawpapasson, P., exThavorniti, P., exPanyathanmaporn, T., exJiemsirilers, S., exLeonelli, C., "Development of Thai fly ash blended with rice husk ash geopolymers", , 2 มิถุนายน 2013
2012 exน.ส.ชญานี ทิพยเสม, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Different Ashes on Properties of Geopolymers", International Conference on Traditioanl and Advanced Ceramics, 22 - 25 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exSansanee Rungthaicharoencheep, exPiyanut Muangtong, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "Washing Effect of Bagasse Ash for Portland cement Replacement", International Conference of Traditioanl and Advanced Ceramics, 22 - 25 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exนส. ชญานี ทิพยเสม, "Influence of Different Pozzolanic Materials on Properties of Geopolymers", ICMAT 2011 International Conference on Materials for Advanced Technologies, 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2011, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2010 exนางสาวชญานี ทิพยเสม, exดร.ศันศนีย์ บุญสาลี, exรศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, exChiara Ponzoni, exElie Kamseu, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Geopolymer Development by Powders of Metakaolin and Wastes in Thailand", CIMTEC 2010 12th International Ceramics Congress, 18 มิถุนายน 2010, Montecatini Terme อื่นๆ สาธารณรัฐอิตาลี
2010 exนางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, exK. Keawsupsak, exP. Tucksanont, exT. Supanaroj, exดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "FLUORAPATITE EFFECT ON PROPERTIES OF MICA-BASED GLASS-CERAMICS FOR RESTORATIVE DENTAL MATERIALS", The 10th Asian BioCeramics Symposium (ABC2010), 2 พฤศจิกายน 2010 - 5 พฤษภาคม 2011, Yogyakarta, University Gadjah Mada อื่นๆ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2009 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวคนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์, "การพัฒนากลาสเซรามิกชนิดไมก้าด้วยฟลูอออะพาไทต์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมทางทันตกรรม", Symposium on Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS22), 26 - 29 ตุลาคม 2009, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2009 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exProf. Fatih Dogan, "YBa2Cu3O7-x (YBCO) High Temperature Superconductors for Flywheel Energy Storage System", World Renewable Energy Congress 2009-Asia, 19 - 21 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Bagasse ash: Effect of Pozzolanic Activity and Application in Cement Use Aspect", The 3rd ACF International Conference-ACF/VCA 2008, 11 - 13 พฤศจิกายน 2008, HoChimin City, Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2008 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "Development of Concrete Flooring Tiles By Wastes,Bagasse Ash and Fly Ash,For Replacing Type I Portland Cement", The 3rd ACF Inteernational Conferance-ACF/VCA 2008 Ho Chi Minh city Vietnam, 11 - 13 พฤศจิกายน 2008, Ho Chi Minh city Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2006 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exจุฑามาศ จงสงวน, exธิปัตย์ บำรุงเวช, "Machinable Glass Ceramics for Dental Applications", The Sixth Asian BioCeramics Symposium 2006, 7 - 10 พฤศจิกายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2018 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสิทธา ธงไชย, "การประเมินความเสี่ยงจากระบวนการทำลายอุปกรณ์ของถุงและเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exพรรษพล เกตุประจักษ์, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การลดปริมาณผลิตภัณฑ์เสียในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกของชิ้นส่วนเลนส์ในโคมไฟท้ายรถยนต์ด้วยวิธีการออกแบบการทดลองแบบสปลิตสปลิตพลอต", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016), 12 พฤษภาคม 2016, นนทบุรี ประเทศไทย
2011 exนางสาวพรพิมล ขันธจินดา, exดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, exอ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ , inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การปรับความเครียดตกค้างสำหรับการขึ้นรูปกลาสเซรามิกชนิดง่ายต่อการกรอแต่งเพื่อเป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับซ่อมแซม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 (Kaset fair 2554), 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exณพล อยู่บรรพต, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ปูนซีเมนต์จากขยะอุตสาหกรรมโดยผลิตเป็นคอนกรีตพรุน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวคนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์, "Effect of Fluorapatite and Calcium-Mica on Chemical Solubility of Glass-Ceramics for Restorative Dentistry ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exณพล อยู่บรรพต, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exณพล อยู่บรรพต, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแนวทางการจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exDogan, Fatih, "ผลของการเติมแลนทานัมออกไซด์ต่อการเติบโตของผลึกเดี่ยวในตัวนำยิ่งยวดชนิด YBa2Cu3O7-x", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480121]