Conference

Article
การพัฒนากลาสเซรามิกชนิดไมก้าด้วยฟลูอออะพาไทต์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมทางทันตกรรม
Conference
Symposium on Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS22)
Class
นานาชาติ
Date
26 - 29 ตุลาคม 2009
Location
Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการขึ้นรูปเพื่อการใช้งานของกลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้ เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจำปี 2553,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2011