Conference

ICMAT 2011 International Conference on Materials for Advanced Technologies (ISBN: 9789810888787)
นานาชาติ
26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2011
สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
-

Author

Output From Project

การพัฒนาจีโอโพลีเมอร์ด้วยวัสดุปอซโซลานต้นทุนต่ำในประเทศเป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดภาวะเรือนกระจก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213231 ชื่อวิชา Introduction to Ceramics,7 ก.พ. 2011 - 18 ก.พ. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาจีโอโพลีเมอร์ด้วยวัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก แหล่งทุน :สวพ. งบประมาณพ.ศ. 2556,2 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2013