Conference

Article
การใช้ประโยชน์ปูนซีเมนต์จากขยะอุตสาหกรรมโดยผลิตเป็นคอนกรีตพรุน
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (ISBN: 9786167522067)
Class
ชาติ
Date
2 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-