Conference

ผลของการเติมแลนทานัมออกไซด์ต่อการเติบโตของผลึกเดี่ยวในตัวนำยิ่งยวดชนิด YBa2Cu3O7-x
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

การออกแบบและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างย่อยเพื่อการผลิตตัวนำยิ่งยวดประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบกักเก็บพลังงานสำรอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,3 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาจีโอโพลีเมอร์ด้วยวัสดุปอซโซลานต้นทุนต่ำในประเทศเป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดภาวะเรือนกระจก แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013