Journal

Advanced Materials Research (ISSN: 10226680)
1077
-
8-13
ธันวาคม 2015
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนากลาสเซรามิกชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งในด้านความแข็งแรงของกำลัง ยึดติดกับเนื้อฟันมนุษย์ด้วยเรซินซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุบูรณะฟัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,16 ม.ค. 2017 - 29 พ.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความสวยงามและสมบัติทางแสงของกลาสเซรามิกชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งเพื่อใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรม แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213231 ชื่อวิชา Introduction to Ceramics,16 ม.ค. 2017 - 29 พ.ค. 2017