ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2008

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.ศรันยา คุณะดิลก(เผือกผ่อง), อาจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, "Local Silk Dyeing in Thailand", Journal of ARAHE (The Journal of Asian Reginal Assocaiation for Home Economics), ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 74-79

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, exศ.ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "FOAM-MAT DRYING OF BANANA USING EGG ALBUMEN, SOY PROTEIN ISOLATE AND WHEY PROTEIN CONCENTRATE AS FOAMING AGENTS", International Drying Symposium (IDS 2008), 9 - 12 พฤศจิกายน 2008, Hyderabad สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 3
2008 exกุศล ประกอบการ, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้รถพ่วงเก็บขยะชายหาดต้นแบบ", สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่4 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, 26 - 27 พฤษภาคม 2008, พะเยา ประเทศไทย
2008 inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงษ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, อาจารย์, "ผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่9, 31 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sweet Tamarind Packaging Making Machine", International Association of Packaging Research Institutes (IAPRI) 16th IAPRI World Conference on Packaging, 11 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220112009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920152001 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09&BudgetYear=2008]